Schoolregels

Omgangsregels

Om tot leren te komen is het van groot belang dat leerlingen zich veilig voelen op school. Wij doen  ons best om een veilige omgeving voor de kinderen te creëren. Samen met het team zijn 6 regels opgesteld. Aan het begin van elk schooljaar bespreken we deze regels met de kinderen. Wanneer kinderen zich niet aan regels houden, worden ze daarop aangesproken. Als er in de loop van het schooljaar aanleiding toe is, kunnen de regels bijgesteld worden.

Op school zorgen we er samen voor dat…
 • iedereen erbij hoort
 • we conflicten samen oplossen
 • We naar elkaar luisteren
 • we elkaar helpen
 • we allemaal een steentje bijdragen
 • iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn

 

Ouders en de schoolregels

Met het zetten van uw handtekening op het inschrijfformulier geeft u aan dat u op de hoogte bent van de identiteit, visie en algemene regels van de school. We verwachten dan ook van u dat u zich houdt aan de schoolregels en de principes van de Vreedzame School onderschrijft.

Materiële schade veroorzaakt door een leerling zal worden verhaald.

Als u vindt dat er iets niet goed gaat, maakt u dan een afspraak met de leerkracht om het probleem samen te bespreken en naar een oplossing te zoeken.

 

Respect

De Ds. D.J. Karresschool is een Vreedzame School. Dit betekent dat we respectvol met elkaar omgaan. Iedereen doet ertoe. Verbaal (o.a. schelden) en fysiek geweld/ agressie accepteren we niet en kan tot schorsing leiden. Onder agressie verstaan we iedere vorm van gedrag dat erop gericht is iemand lichamelijk of geestelijk te schaden. Incidenten die met agressie of geweld te maken hebben worden door ons geregistreerd.

Elke twee tot vier jaar houden we een enquête onder leerlingen, ouders en personeel, waarin we vragen stellen over de veiligheidsbeleving. De opbrengsten uit dit onderzoek gebruiken we om ons veiligheidsbeleid te verbeteren.

 

Rust

Rust is de basis om goed te kunnen presteren. Om anderen niet te storen, lopen we rustig door het gebouw. We praten zachtjes met elkaar.

 

Onze spullen

Op school maken we gebruik van elkaars spullen. Dit kunnen materialen van school zijn, maar ook die van medeleerlingen of medewerkers. We zijn zuinig op de spullen van onszelf en van anderen.

 

Mobiele telefoons

De mobiele telefoons hebben hun plek binnen onze samenleving ruimschoots ingenomen en ook binnen onze school zien we veel leerlingen met een mobiele telefoon. Het meenemen van een mobiele telefoon kunnen en willen we niet verbieden, maar wel het gebruik ervan onder schooltijd.

Het gebruik van de mobiele telefoon is niet toegestaan gedurende de hele schooldag, dus ook niet in de pauzes. Wanneer leerlingen wegens dringende omstandigheden naar huis moeten bellen, mogen zij dit doen met een telefoon van de school. Wanneer ouders hun kinderen willen bellen, eveneens wegens dringende redenen, kunnen zij contact opnemen met de school.

Mocht een leerkracht toch constateren dat er een mobiele telefoon aanstaat of wordt gebruikt, dan zal de leerkracht de leerling verzoeken de telefoon in te leveren en wordt deze aan het eind van de lesdag aan de leerling teruggegeven. Bij misbruik vragen we de ouders de telefoon op school op te halen. Onder misbruik wordt o.a. verstaan: het maken van beeld- en geluidopnames en gebruik tijdens schooltijd in de school en op het schoolplein.

 

Kledingvoorschriften

De Wet Gedeeltelijk verbod gezichts- bedekkende kleding stelt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen, het openbaar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen.  Het verbod geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking, zoals bivakmutsen, boerka’s, niqabs en integraalhelmen. Een hoofddoek of een sluier die het gezicht niet bedekt valt niet onder het verbod. Op onze school is het dragen van een pet of capuchon in de klas niet toegestaan.

Voor medewerkers en leerlingen op een SCOH-school zijn kledingvoorschriften vastgesteld. Medewerkers en leerlingen dragen er zorg voor dat hun uiterlijk verzorgd is en dat zij kleding dragen welke:

 1. Hygiënisch is en passend bij de werk- en schoolomgeving
 2. Niet aanstootgevend is
 3. Geen statement is dat in verband gebracht kan worden met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, sekse of politieke overtuiging
 4. De veiligheid van de drager en anderen niet in gevaar brengt.
 5. Niet disfunctioneel is, dat wil zeggen niet belemmerend is voor het vervullen of uitoefenen van een taak of functie