MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders; de teamgeleding uit en door de leerkrachten. Allerlei zaken die de school betreffen, worden door de raad besproken. Het bestuur legt elk schooljaar diverse zaken aan de MR voor, waarna advies of instemming van de raad nodig is.

De directeur van de school is adviserend lid van de MR. Zij bezoekt alleen het eerste deel van de vergaderingen. Ook kan het zijn dat zij bij bepaalde onderwerpen het bestuur vertegenwoordigt.

Als u meer wilt weten, neemt u dan gerust contact op met één van de leden van de medezeggenschapsraad.

Naast de medezeggenschapsraad bestaat er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR). Mw. Soebhan bezoekt namens de Ds. D.J. Karresschool deze vergaderingen. Van elke SCOH-school voor basisonderwijs heeft 1 MR-lid zitting in deze GMR. Ouders en leerkrachten hebben een evenredig deel in deze GMR. Zij komen ongeveer 1x per 6 weken bijeen om schooloverstijgende zaken te bespreken, zoals b.v. het schoolbeleid en de nieuwbouw.

Oudergeleding:

Mw. C. Laurens (moeder van Timo)

Mw. E. Ruskauff (moeder van Alyssah en Sem)

Vacature 


Teamgeleding:

Mw. M. van den Berg 

Mw. M. Veldhuizen

Mw. M. Vinkenvleugel-Koetsier